معرفی «سید عباس موسوی» | قاری قرآن کریم

آقای سیدعباس موسوی متولد سال ۱۳۷۰ دانشجوی رشته ی مدیریت دولتی دانشگاه سوسنگرد می باشد. که قرائت قرآن را از سن ۱۲ سالگی با تشویق های دوستان وخانواده آغاز وبا علاقه وپشتکار در کنار استعدادهای ذاتی وخدادادی روز به روز پله های پیشرفت وترقی در عرصه های مختلف قرآنی را طی نموده است .
ایشان در مدتی کمتر از هشت ماه توانستند سه مقام اول مسابقات قرآنی را کسب کند و رکوردی به یاد ماندنی از خود برجای بگذارد که در نوع خود نشان از استعداد و بالندگی وحاکی از حرکت روبه رشد وشتاب خیره کننده موفقیتهای ایشان است .
اردیبهشت سال ۱۳۸۸مقام اول قرائت دانش آموزان استان ،مرداد سال ۱۳۸۸رتبه اول قرائت جشنواره مدهامتان(منتخبان کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان) ،آذرماه سال ۱۳۸۸ مقام اول قرائت مسابقات سازمان اوقاف وامور خیریه در بخش بزرگسالان واخیرا در سال ۱۳۸۹ توانست رتبه اول مسابقات کشوری دانش آموزی رابه خود اختصاص دهد.
موسوی در طی سنوات تحصیل در ۳دوره متوالی رتبه اول استان در میان دانش آموزان مقطع خود راکسب نموده است؛ مسابقاتی که آمار وارقام کلی آن نشان از موفقیتهای برجسته وحکم به برتری دانش آموزان این خطه دارد .
ایشان از استاد سیدعدنان موسوی به عنوان یکی از اساتید مستقیم خود نام می برد که بر تجوید وصحت قرائت ایشان تأثیر عمیقی برجای گذاشته است .ازسیدحسن موسوی پور مدرس واستاد تجوید درشهر خود به نیکی یاد می کند واو را اولین استاد خود معرفی می نماید . از جلسات استاد دغاغله ومقدمی بهره های شایانی برده است.
سبک قرائت ایشان ترکیبی بوده ومتأثراز قرائت اساتید مصری بنام شیخ شحات محمد انور وشیخ مصطفی اسماعیل بوده است .همچنین رگه هایی از الحان استاد شیخ محمدعمران نیز در سبک ایشان مشهود می باشد.