اطلاعات تماس موقوفه

 

ساختمان مرکزی:

اهواز، کیانپارس، فلکه سوم، موقوفه حاج اسماعیل مدنیان.

دفتر موقوفه: ۳۳۹۱ ۵۱۴۶ - ۴۹ 
 موسسه قرآنی: ۳۳۳۷ ۹۰۱۶ - ۱۷
 حسینیه آقایان: ۳۳۳۷ ۹۰۱۰ - ۱۱
 حسینیه بانوان: ۳۳۳۷ ۹۰۱۲ - ۱۳

Head Building:

Madanian Endowment, ۳rd Sq, Kianpars, Ahwaz-Iran.

Head Office: +۹۸۶۱ ۳۳۹۱ ۵۱۴۶ - ۴۹
Quran Office: +۹۸۶۱ ۳۳۳۷ ۹۰۱۶ - ۱۷
Men's Hosseinie +۹۸۶۱ ۳۳۳۷ ۹۰۱۰ - ۱۱
Women's Hosseinie: +۹۸۶۱ ۳۳۳۷ ۹۰۱۲ - ۱۳