تصاویر آلبوم: «ترتیل خوانی جزء ۲۲ قرآن کریم - حسینیه امام رضا (ع)»

قاریان سید فؤاد شوکاوی و عقیل فریسات
استاد احمدرضا درخشان