تصاویر آلبوم: «جلسه آموزش تخصصی قرآن کریم، استاد مهمان قاسم مقدمی»

قاری احمد عبیاوی
استاد احمدرضا درخشان
استاد مهمان قاسم مقدمی
قاری سید جاسم موسوی