تصاویر آلبوم: «جلسه آموزش تخصصی قرآن کریم باحضور دکتر جلیل بیت مشعل»

قاری نوجوان حسین سواری
قاری عارف مجدم
استاد احمد رضا درخشان
قاری حامد کرملاچعب
استاد دکتر جلیل بیت مشعل
قاری محمود یزدی