تصاویر آلبوم: «جلسه تخصصی قرآن کریم - استاد مهمان دکتر مهدی دغاغله»

استاد مهمان دکتر مهدی دغاغله
قاری حیدری
قاری آقای حامد کرملاچعب
حافظ احمد سلامات
قاری مشکاتیان
گروه تواشیح آل یاسین