تصاویر آلبوم: «جلسه آموزش تخصصی قرآن کریم با حضور استادسید حسن شوکی موسوی»

استاد حسن شوکی موسوی