تصاویر آلبوم: «اردوی تابستانی یک روزه موسسه قرآنی امام رضا(ع)»

اساتید سلامات، میاحی و عابدی پور
کارگاه حفظ قرآن