تصاویر آلبوم: «مراسم سنتی سینه زنی بوشهری»

مرثیه سرا آقای تمیمی
مرثیه سرا آقای قنبر نژاد