تصاویر آلبوم: «همایش توانمندسازی مربیان قرآنی و اعطای مدرک اداره ارشاد»

آقای سعید مدنیان
آقای سید کریم موسوی