تصاویر آلبوم: «ترتیل خوانی ماه مبارک رمضان در فضای دیجیتال۲»

قاریان رضا شریفی و عقیل فریسات
قاریان سید حسین خراسانی و عبدالامام حمادی
قاریان عبدالکاظم حیدری و سید جعفر ملبوب
قاریان حامد کرملاچعب و سید عباس موسوی
قاری سلمان غوابش و سید فواد شوکاوی
قاریان حسن حمادی و حسن صالحی وند
قاریان محسن مزرعه و سعید زرگانی
قاریان سید فواد شوکاوی و ناجی ساعدی
قاری سید علی موسوی