تصاویر آلبوم: «ترتیل خوانی ماه مبارک رمضان - منطقه بنی هاشم»

قاریان آقای سجاد نیل درار و کریم منصوری
قاریان آقای جاسم شمیری و حسن حمادی