تصاویر آلبوم: «ترتیل خوانی قرآن کریم - مسجد صاحب الزمان (عج) ملاثانی»

آقای قاسم مقدمی
آقای سجاد نیل درار