تصاویر آلبوم: «جلسه آموزش تخصصی قرآن کریم با حضور حاج قاسم مقدمی»

قاری احمد عبیاوی
قاری عارف مجدم
قاری احمد منصوری
حافظ محمود عبیات