تصاویر آلبوم: «جلسه آموزش قران با حضور استاد احمد رضا درخشان»

قاری: سید ابراهیم معلائی
قاری: محمد رضا سعیداوی
حافظ: امیر حسین مشکی زاده
حافظ: مصطفی عباداتی
قاری: احمد عبیاوی
قاری: باوی
استاد احمدرضا درخشان