تصاویر آلبوم: «جلسه آموزش تخصصی قرآن کریم با حضور دکتر مهدی دغاغله»

قاری آقای علی الهی
قاری آقای ولید کعبی
حافظ نوجوان مصطفی عباداتی
استاد دکتر مهدی دغاغله
قاری آقای سید جعفر ملبوب