تصاویر آلبوم: «جلسه آموزش قرآن کریم با حضور استاد احمدرضا درخشان»

آقای محمدرضا دامچه
حافظ آقای محمد مهدی سوزنچی
آقای علی منجزی
گروه تواشیح العباد
استاد احمدرضا درخشان
آقای حیدری