تصاویر آلبوم: «جلسه تخصصی قرآن کریم با حضور استاد مهمان دکتر مهدی دغاغله»

حسن رفیعی
دکتر مهدی دغاغله
سید جاسم موسوی
سید علی محسنی