تصاویر آلبوم: «جلسه آموزش تخصصی قرآن کریم با حضور استاد قاسم مقدمی»

مرتل آقای سید علی موسوی
استاد قاسم مقدمی
استاد احمد رضا درخشان
قاری آقای علی منجزی
استاد قاسم مقدمی
قاری مرتضی حیدری
استاد قاسم مقدمی
قاری نوجوان علی کعبی
استاد قاسم مقدمی
استاد قاسم مقدمی
قاری آقای جمیل برشدی
مداح آقای جواد نبوی
مداح آقای جواد نبوی