تصاویر آلبوم: «جلسه تخصصی قرآن کریم با حضور مبتهل بین المللی سید کریم موسوی»

استاد آقای سید کریم موسوی
استاد آقای احمدرضا درخشان