تصاویر آلبوم: «ترتیل خوانی جزء سوم قرآن کریم - منطقه شیبان»

قاریان حاج قاسم مقدمی و ماجد نصری
قاری ماجد نصری
قاری حاج قاسم مقدمی
قاریان حاج قاسم مقدمی و ماجد نصری