تصاویر آلبوم: «ترتیل خوانی جزء نهم و دهم قرآن کریم - حسینیه امام رضا (ع)»

قاریان محمد علی خالدی و اسماعیل مولایی
قاری اسماعیل مولایی
قاری محمد علی خالدی
قاریان محمد علی خالدی و اسماعیل مولایی
قاریان جاسم شمیری و علیرضا سامری
قاری جاسم شمیری