تصاویر آلبوم: «ترتیل خوانی جزء ششم و هفتم قرآن کریم - حسینیه امام رضا (ع)»

قاری سید جاسم موسوی
قاری سجاد نیل درار
قاریان سید جاسم موسوی و سجاد نیل درار
استاد احمدرضا درخشان
قاریان سید جاسم موسوی و سجاد نیل درار
قاریان احمدرضا درخشان و محمد دغاغله
قاریان احمدرضا درخشان و محمد دغاغله