تصاویر آلبوم: «ترتیل خوانی جزء دوم و سوم ماه مبارک رمضان»

استاد احمدرضا درخشان
قاریان محمود یزدی و سید جاسم موسوی
قاریان باقر سواری و محسن مزرعه
قاریان باقر سواری و محسن مزرعه