تصاویر آلبوم: «مسابقه تقلیدی فرازهای آسمانی»

نفر اول:سجاد سلامات
نفر دوم: محمد مهدی نوری
نفر سوم: علیرضا احمدی سواری
نفر چهارم:مهدی ظاهری زاده
نفر پنجم: محمد مهدی مهدوی
داور: احمد رضا درخشان
داور:محسن سلیمانی
ناظر: علی سبزی