تصاویر آلبوم: «برنامه تخصصی قرآن کریم - حسینیه امام رضا (ع)»

قاری اسماعیل مولایی
استاد احمدرضا درخشان
قاری سجاد نیل درار
استاد احمدرضا درخشان