تصاویر آلبوم: «ترتیل خوانی جزء چهارم قرآن کریم (طرح فاستمعواله)- شیبان»

استاد مقدمی و استاد یزدی
استاد یزدی
استاد مقدمی و استاد یزدی
استاد مقدمی و استاد یزدی
استاد مقدمی و استاد یزدی