تصاویر آلبوم: «ترتیل خوانی طرح فاستمعواله جزء بیست و دوم»

قاری سجاد نیل درار
قاری محمود یزدی