تصاویر آلبوم: «ترتیل خوانی طرح فاستمعواله جزء بیست و یکم»

قاریان عبدالله میاحی و احمد درخشان