تصاویر آلبوم: «ترتیل خوانی فاستمعواله جزء۱۹ - حسینیه امام رضا (ع)»

آقایان ناجی حیدری و محمود یزدی
استاد احمد رضا درخشان