تصاویر آلبوم: «ترتیل خوانی فاستمعواله جزء۱۶ قرآن کریم»

قاریان سعید زرگانی و قاسم مقدمی