تصاویر آلبوم: «ترتیل خوانی فاستمعواله جزء۱۰ - حسینیه امام رضا (ع)»

آقای عبدالکاظم حیدری
آقای احمدرضا درخشان
آقای عیسی علوانی