تصاویر آلبوم: «جلسه تخصصی قرآن با حضور استاد مهمان قاسم مقدمی»

قاری آقای حزبیان
حافظ محمدمهدی سوزنچی
استاد احمدرضا درخشان
استاد مهمان قاسم مقدمی
قاری مرتضی حیدری
قاری ابوالفضل نژاد عنافچه