تصاویر آلبوم: «جلسه آموزش قرآن کریم باحضور دکتر مهدی دغاغله»

حافظ مهدی سوزنچی
قاری آقای شریفی
استاد احمد رضا درخشان
قاری احمد عبیاوی
قاری آقای منصور
استاد مهمان دکتر مهدی دغاغله
قاری میثم سلیمانی