تصاویر آلبوم: «جلسه آموزش تخصصی قرآن کریم باحضور دکتر مهدی دغاغله»

قاری محمدرضا دامچه
قاری نبهانی
استاد احمد رضا درخشان
استاد مهمان دکتر مهدی دغاغله
قاری مجتبی مشعلی
حافظ محمدصادق ساجدی پور
قاری حامد کرملاچعب