تصاویر آلبوم: «جلسه آموزش تخصصی قرآن کریم باحضور حاج ناصر دغاغله»

استاد احمد رضا درخشان
احمد عبیاوی
منصوری
استاد ناصر دغاغله
علی محمدی فرحانی