تصاویر آلبوم: «جلسه آموزش تخصصی قرآن کریم باحضور استاد بیت مشعل»

استاد احمد رضا درخشان
امیر حسین توحیدی
استاد بیت مشعل
استاد سید کریم موسوی
امیر رضا فکوری
رسول حنونی نژاد
استاد بیت مشعل
استاد بیت مشعل
امیر محمد رحمتی
محمد امین ناصری