تصاویر آلبوم: «جلسه تخصصی قرآن کریم با حضور استاد مهمان دکتر جلیل بیت مشعل»

استاد جلیل بیت مشعل
آقای عارف مجدم
آقای محسن سلیمانی
آقای حسن حمادی
آقای ناصر بریچی