تصاویر آلبوم: «مسابقات قرآنی مدهامتان مرحله استانی»

قاری احمدرضا درخشان
مدیر کل ارشاد استان دکتر جوروند
آیت الله حسن زاده