تصاویر آلبوم: «کارگاه نخبگان مسابقات مدهامتان حسینیه امام ضا(ع)»

مبتهل آقای ناصر بریچی
قاری آقای حامد کرملاچعب
استاد آقای دکتر مهدی دغاغله
قاری آقای صادق مزرعه فرد