تصاویر آلبوم: «طرح حافظان نور شهرک طالقانی»

قاری آقای حامد کرملاچعب
حافظ آقای محسن مزرعاوی
مجری آقای جمیل حمید
حافظ استاد حمید چنانی