تصاویر آلبوم: «ترتیل خوانی فاستمعواله جزء۱۱ - حسینیه امام رضا (ع)»

آقای محسن مزرعه
استاد احمد رضا درخشان
آقای احمد سلامات